Ρήτρα Διαμεσολάβησης ή/και Διαιτησίας ΟΔΔΕΕ (σε σύμβαση)

  • Εκτύπωση
Υπόδειγμα – Ρήτρα διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας ΟΔΔΕΕ (σε σύμβαση)
 
«Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση, ενδεικτικά ως προς το κύρος, την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση αυτής, επιλύεται από τα μέρη, πριν από την προσφυγή τους στο αρμόδιο δικαστήριο ή σε διαιτησία, με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου (ΟΔΔΕΕ), όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον η επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή με διαμεσολάβηση, τα μέρη υπάγουν την επίλυση της εν λόγω διαφοράς αποκλειστικά σε διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΟΔΔΕΕ, όπως εκάστοτε ισχύει.
Η γλώσσα διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης θα είναι ..................»
 
Η ανωτέρω ρήτρα διαμεσολάβησης έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Τα μέρη δύνανται να διατυπώσουν κατ’ επιλογήν τους σχετική ρήτρα που να παραπέμπει στη διαμεσολάβηση του ΟΔΔΕΕ.