Συνυποσχετικό για υπαγωγή σε διαιτησία ΟΔΔΕΕ

  • Εκτύπωση

Το κείμενο συνυποσχετικού για υπαγωγή σε διαιτησία ΟΔΔΕΕ που ακολουθεί έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Τα μέρη δύνανται να διατυπώσουν ελεύθερα το κείμενο του συνυποσχετικού που παραπέμπει στη διαιτησία του ΟΔΔΕΕ.

 

Συνυποσχετικό για υπαγωγή σε διαιτησία ΟΔΔΕΕ

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων μερών έχει γεννηθεί διαφορά που έχει ως αντικείμενο …………………………………………………………, τα μέρη

Αφενός ο/η……………………………………………………………………………… και

Αφετέρου ο/η ………………………………………………………………………… 

συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την εν λόγω διαφορά επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ). Οι διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από ………………………………… (έναν διαιτητή ή από τρεις διαιτητές) και το εφαρμοστέο επί της προαναφερθείσας διαφοράς δίκαιο θα είναι το ……………………………, ενώ η γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας θα είναι η…………………………… . Ο τόπος της διαιτησίας θα είναι ……………………………


Τα στοιχεία των μερώνΤο Α μέρος                                                    Το Β μέρος

Ημερομηνία/Υπογραφή                                   Ημερομηνία/Υπογραφή