Ρήτρα διαιτησίας ΟΔΔΕΕ (σε τιμολόγιο)

  • Εκτύπωση
Η ρήτρα διαιτησίας που ακολουθεί έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Τα μέρη δύνανται να διατυπώσουν ελεύθερα και κατ’ επιλογήν τους σχετική ρήτρα διαιτησίας ΟΔΔΕΕ για τιμολόγια.
 
Υπόδειγμα - Ρήτρα διαιτησίας ΟΔΔΕΕ (σε τιμολόγιο)
 
«Με την αποδοχή των (προϊόντων / υπηρεσιών) που περιλαμβάνονται στο παρόν τιμολόγιο, όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τα συμπεριλαμβανόμενα στο παρόν τιμολόγιο προϊόντα / υπηρεσίες, επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)».