• slide-001
  “Εμπιστευτικότητα και αμεροληψία„
 • slide-001
  “Ευθυκρισία και ταχύτητα
  στην επίλυση των διαφορών„
 • slide-001
  “Δημιουργικότητα στην
  εξισορρόπηση συμφερόντων„
 • slide-001
  “Αποτελεσματικότητα και συνέπεια„
stoxoi-oddee sixnes-erotiseis kanonismoi-oddee
Είσοδος Διαιτητών – Διαμεσολαβητών

Κανονισμός Διαιτησίας

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1 [Πεδίο εφαρμογής]

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται κατόπιν συμφωνίας σε διαφορές ανάμεσα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, δεκτικές διαιτητικής επίλυσης, ανεξάρτητα από το αν τα διάδικα μέρη είναι μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Διαιτησίας προϋποθέτει την ύπαρξη έγκυρης διαιτητικής συμφωνίας των μερών, αυτοτελούς ή μη ή κατά παραπομπή, με αντικείμενο την υπαγωγή της διαφοράς στη διαιτησία του ΟΔΔΕΕ.

2. Εφόσον η διαιτητική συμφωνία υπάγει την επίλυση της διαφοράς στη δικαιοδοσία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ενσωματώνονται άνευ ετέρου στη συμφωνία διαιτησίας και δεσμεύουν τα μέρη.
3. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε εσωτερικές και διεθνείς διαιτησίες. 

 

Άρθρο 2 [Ορισμοί]

1. Οργανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: ΟΔΔΕΕ

2. Κανονισμός ή Κανονισμός Διαιτησίας: Ο Κανονισμός Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ.
3. Κατάλογος Διαιτητών: Ο Κατάλογος Διαιτητών του ΟΔΔΕΕ.
4. Διαιτητικό Δικαστήριο: Το μονομελές ή τριμελές διαιτητικό όργανο που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΔΔΕΕ.
5. Επικεφαλής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ: Ο/Η εκάστοτε Υπεύθυνος/η του Νομικού Τμήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου που αποτελεί την Εποπτική Αρχή του ΟΔΔΕΕ. Ο Συντονιστής Διαιτησίας ενημερώνει τον Επικεφαλής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ για την πρόοδο της εκάστοτε διαιτητικής διαιτησίας. Έχει δυνατότητα πρόσβασης στους φακέλους της κάθε διεξαγόμενης διαδικασίας, τηρώντας το απόρρητο της διαδικασίας.
6. Συντονιστής Διαιτησίας: Το πρόσωπο που εποπτεύει την πλήρη εφαρμογή και εκτέλεση των ρυθμίσεων του Κανονισμού Διαιτησίας, ασκώντας τα εκεί γενικώς και ειδικώς προβλεπόμενα καθήκοντά του.
7. Γραμματεία Διαιτησίας ΟΔΔΕΕ: Η αρμόδια υπηρεσία που μεριμνά για τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών αναγκών που προκύπτουν από τη διενέργεια της διαιτησίας.
8. Γραμματέας Διαιτητικού Δικαστηρίου: Το πρόσωπο που εκτελεί στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας τα καθήκοντα που του ανατίθενται βάσει των προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 3 [Επιδόσεις]

1. Η επίδοση ή κοινοποίηση ή γνωστοποίηση όλων των εγγράφων της διαιτητικής διαδικασίας διενεργείται στη διεύθυνση του αντικλήτου, ο οποίος ορίζεται υποχρεωτικά με την αίτηση προσφυγής στη διαιτησία. Εφόσον μεταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο η διεύθυνση του αντικλήτου και αυτός δεν ενημερώσει άμεσα τη Γραμματεία Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ ή το Διαιτητικό Δικαστήριο, η επίδοση διενεργείται εγκύρως στην αρχικώς δηλωθείσα διεύθυνση.
2. Η επίδοση και παραλαβή των εγγράφων διενεργείται για λόγους απόδειξης με το κάθε φορά προσφορότερο και πιο αξιόπιστο μέσο, όπως λ.χ. με συστημένη επιστολή, προσωπική παράδοση από αγγελιοφόρο ή courier με αποδεικτικό παραλαβής, τηλεομοιοτυπία (fax), επιβεβαιούμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή επίδοση με δικαστικό επιμελητή.

 

Άρθρο 4 [Διάρκεια διαιτητικής διαδικασίας]

1. Η διαιτητική διαδικασία περατώνεται με την έκδοση της διαιτητικής απόφασης εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της διαιτητικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.
2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο χαρακτήρα και την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης, δύναται να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως ή μετά από την έγγραφη αίτηση οποιουδήποτε μέρους, την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας το ανώτερο έως έξι (6) μήνες.

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

 

Άρθρο 5 [Γραμματέας Διαιτητικού Δικαστηρίου]

1. Καθήκοντα Γραμματέα του Διαιτητικού Δικαστηρίου ασκεί νομικός ή επιστήμονας με εξειδικευμένη εκπαίδευση συνδρομής νομικών (paralegal), ο οποίος είναι επιφορτισμένος, ιδίως, με την τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας (μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση), τη σύνταξη των σχετικών με τη διαιτητική διαδικασία εγγράφων, τη λήψη και τήρηση των σχετικών με τη διαιτητική διαδικασία δικογράφων και αποδεικτικών εγγράφων, την ενημέρωση του βιβλίου δημοσίευσης των διαιτητικών αποφάσεων, την επίδοση και κοινοποίηση των διαδικαστικών εγγράφων και των διαιτητικών αποφάσεων κ.λπ.
2. Με την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαιτησία, ο Συντονιστής Διαιτησίας σε συνεργασία με τον/την Επικεφαλής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση, τη στελέχωση και τη λειτουργία της Γραμματείας του Διαιτητικού Δικαστηρίου, όπως λ.χ. επιλέγουν το πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διαιτητικού Δικαστήριο, προβαίνει στη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, ενώ δύνανται να συμμετάσχουν ως παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου σε οποιαδήποτε διαιτητική διαδικασία.

 

Άρθρο 6 [Κατάλογος Διαιτητών]

1. Η εγγραφή στον Κατάλογο Διαιτητών δεν δημιουργεί ασυμβίβαστο για την εγγραφή του ιδίου προσώπου στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών του ΟΔΔΕΕ.
2. Στον Κατάλογο Διαιτητών δύνανται να εγγραφούν άτομα που υπηρετούν τη νομική επιστήμη (μέλη ΔΕΠ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικηγόροι κ.λπ.) με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις εγγραφής της επομένης παραγράφου.
3. Για την εγγραφή στον Κατάλογο Διαιτητών οι αιτούντες πρέπει σωρευτικά: α) να κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη νομική επιστήμη, β) να διαθέτουν εμπειρία σε διαιτητικές διαδικασίες σε επίπεδο διδασκαλίας ή πράξης, γ) να διαθέτουν δικηγορική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, δ) να γνωρίζουν άριστα την ελληνική, τη γερμανική και την αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εγγράφονται ως Διαιτητές στον Κατάλογο Διαιτητών, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων α’ και γ’ της παρούσης παραγράφου, όσοι ανήκουν ή ανήκαν στο δικαστικό σώμα (ημεδαπό ή αλλοδαπό).
4. Η εγγραφή στον Κατάλογο Διαιτητών είναι δυνατή για όσους διαθέτουν τη δικηγορική επαγγελματική εμπειρία της παρ. 3 περ. γ’, ανεξάρτητα αν είναι ή ήταν εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο εντός ή εκτός Ελλάδος ή είναι δικηγόροι επί τιμή ή συνταξιούχοι δικηγόροι. Η άριστη γνώση της ελληνικής, γερμανικής, αγγλικής και γαλλικής γλώσσας προκύπτει από πιστοποιητικά ή προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές ή από κάθε άλλο μέσο που αξιολογείται από τον Συντονιστή Διαιτησίας ανά περίπτωση.
5. Οι αιτούντες υποβάλλουν στο Τμήμα Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ σχετική αίτηση εγγραφής και αντίγραφο κατάθεσης του παραβόλου εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΟΔΔΕΕ. Ο Συντονιστής Διαιτησίας ελέγχει με κάθε πρόσφορο τρόπο αν πληρούνται σωρευτικά οι τυπικές προϋποθέσεις και εγγράφει τους αιτούντες στον Κατάλογο Διαιτητών ή τους απορρίπτει, αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση με την απόφαση εγγραφής ή απόρριψής τους.
6. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατάρτισης του πρώτου Καταλόγου Διαιτητών και κάθε τρία (3) έτη, ο Συντονιστής Διαιτησίας σε συνεργασία με τον/την Επικεφαλής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ δύναται να αναθεωρούν τον Κατάλογο, προβαίνοντας στη διαγραφή διαιτητών ή/και στην εγγραφή νέων. Για το σκοπό αυτό λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των «Ερωτηματολογίων Ικανοποίησης Διαδίκων» του ΟΔΔΕΕ. Με την πάροδο κάθε τριετίας ο ΟΔΔΕΕ δύναται να απαιτήσει από τους εγγεγραμμένους Διαιτητές την καταβολή παραβόλου ανανέωσης εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με σχετική απόφασή του.  


ΙΙΙ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Άρθρο 7 [Αριθμός των διαιτητών]

Εφόσον τα μέρη δεν συμφώνησαν διαφορετικά, το Διαιτητικό Δικαστήριο συγκροτείται από έναν (1) διαιτητή στην περίπτωση κατά την οποία η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και εφόσον δεν υφίσταται αντίθετη συμφωνία των μερών, το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) διαιτητές.

 

Άρθρο 8 [Διαδικασία ορισμού διαιτητών]

1. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές ορίζονται υποχρεωτικά από τον κάθε φορά ισχύοντα Κατάλογο Διαιτητών.

2. Εφόσον το Διαιτητικό Δικαστήριο είναι μονομελές και ο διαιτητής δεν έχει οριστεί με τη διαιτητική συμφωνία, τα μέρη ορίζουν διαιτητή από τον Κατάλογο Διαιτητών εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη της διαιτησίας κατά το άρθρο 18 παρ. 1.
3. Εφόσον το Διαιτητικό Δικαστήριο είναι τριμελές και οι διαιτητές δεν έχουν οριστεί με τη διαιτητική συμφωνία, καθένα από τα μέρη ορίζει διαιτητή από τον Κατάλογο Διαιτητών εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη της διαιτησίας κατά το άρθρο 18 παρ. 1.
4. Ο τρίτος διαιτητής (επιδιαιτητής) ορίζεται από τον Κατάλογο Διαιτητών από τους διαιτητές εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τον ορισμό των τελευταίων και προεδρεύει της διαιτητικής διαδικασίας. Οι διαιτητές ενημερώνουν τη Γραμματεία Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ για τον ορισμό του επιδιαιτητή.
5. Εφόσον τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, περισσότεροι ενάγοντες ορίζουν από κοινού έναν διαιτητή με την κατάθεση της αίτησης προσφυγής σε διαιτησία. Το ίδιο ισχύει και για περισσότερους εναγόμενους, οι οποίοι ορίζουν από κοινού έναν διαιτητή με την κατάθεση της απάντησης / ανταγωγής.
6. Εφόσον δεν καθίσταται δυνατός ο ορισμός διαιτητή στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, τότε αυτός ορίζεται αμελλητί από τον Κατάλογο Διαιτητών με απόφαση του Συντονιστή Διαιτησίας, την οποία επικυρώνει ο/η Επικεφαλής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ.
7. Η αποδοχή του ορισμού από το διαιτητή γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της πρότασης ορισμού του με γνωστοποίηση προς τη Γραμματεία Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ, η οποία ενημερώνει τα μέρη σχετικά με την αποδοχή ή μη του ορισμού. Εφόσον ο διαιτητής δεν αποδεχθεί εμπρόθεσμα για οποιοδήποτε λόγο τον ορισμό του, τεκμαίρεται ότι δεν έχει ορισθεί ως διαιτητής και εφαρμόζεται η παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
8. Οι γνωστοποιήσεις του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται με έναν από τους τρόπους του άρθρου 3 παρ. 2.

 

Άρθρο 9 [Αμεροληψία, ανεξαρτησία και ουδετερότητα διαιτητών]

1. Οι διαιτητές οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι, αμερόληπτοι και ουδέτεροι έναντι όλων των μετεχόντων παραγόντων της διαιτητικής διαδικασίας, ενώ ο προτεινόμενος διαιτητής οφείλει να ενημερώσει ο ίδιος άμεσα τα μέρη αν υφίσταται λ.χ. σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό του σε σχέση με την ενώπιόν του αχθείσα διαφορά.
2. Οι διαιτητές υπογράφουν με την αποδοχή του ορισμού τους δήλωση ως προς την αμεροληψία, την ανεξαρτησία και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό τους σε σχέση με την προς εκδίκαση υπόθεση, η οποία αποστέλλεται στη Γραμματεία Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ με έναν από τους τρόπους του άρθρου 3 παρ. 2.
3. Η για οποιονδήποτε λόγο μη υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης εξομοιώνεται με αποποίηση του διορισμού τους.

 

Άρθρο 10 [Εμπιστευτικότητα]

Οι διαιτητές, ο γραμματέας του Διαιτητικού Δικαστηρίου, τα μέρη και το Επιμελητήριο, συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων του, υποχρεούνται στην τήρηση απόλυτης εχεμύθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως ως προς το αντικείμενο της διαφοράς, τους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες, το αποδεικτικό υλικό, καθώς και ως προς κάθε άλλη πληροφορία για την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο της εκάστοτε διαιτητικής διαφοράς. Εφόσον το Διαιτητικό Δικαστήριο επιλέξει την ακροαματική διαδικασία, αυτή γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

 

Άρθρο 11 [Αντικατάσταση διαιτητών]

1. Αντικαθίσταται διαιτητής ο οποίος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, όπως ιδίως για λόγους υγείας ή λόγω παραίτησης ή θανάτου. Επίσης, αντικαθίσταται διαιτητής αν υφίσταται παραβίαση των αρχών της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, καθώς και της ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό του.
2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου κάθε μέρος δύναται να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα προς το Συντονιστή Διαιτησίας, ο οποίος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, και αφού ακούσει και το άλλο μέρος, ελέγχει τη βασιμότητά του και το απορρίπτει ή το κάνει αποδεκτό.
3. Εφόσον οι περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αφορούν σε μονομελές Διαιτητικό Δικαστήριο, τα μέρη επιλέγουν από κοινού από τον Κατάλογο Διαιτητών τον αντικαταστάτη εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα παύσης άσκησης των καθηκόντων του διαιτητή. Εφόσον οι περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αφορούν σε διαιτητή τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου, το μέρος του οποίου ο διαιτητής αντικαθίσταται επιλεγεί τον αντικαταστάτη διαιτητή από τον Κατάλογο Διαιτητών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα παύσης άσκησης των καθηκόντων του. Για τις λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες (αποδοχή ορισμού, γνωστοποιήσεις κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως οι ρυθμίσεις του άρθρου 8.
4. Μετά τη αντικατάσταση του διαιτητή, το Διαιτητικό Δικαστήριο σε νέα σύνθεση αποφασίζει αν η συγκεκριμένη διαιτητική διαδικασία θα συνεχιστεί ή θα επαναληφθεί εξ αρχής. Όταν αντικαθίσταται ο μοναδικός διαιτητής, η διαιτητική διαδικασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά από την αρχή.

 

Άρθρο 12 [Ευθύνη διαιτητών και λοιπών οργάνων]

Οι διαιτητές, καθώς και τα όργανα του άρθρου 2, ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μόνο για δόλο ή βαρειά αμέλεια.

 

ΙV. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 13 [Κανόνες διεξαγωγής διαιτητικής διαδικασίας]

1. Το Διαιτητικό Δικαστήριο διεξάγει τη διαιτητική διαδικασία με βάση τη συμφωνία των μερών, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και εφόσον κάποιο ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από αυτόν, με βάση τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας.
2. Κατά τη διαιτητική διαδικασία τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μερών και της ισότητας των διαδίκων. Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα και του εξασφαλίζεται η δυνατότητα να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του και να προσκομίσει τις αποδείξεις του.

 

Άρθρο 14 [Τόπος και γλώσσα διαιτησίας]

1. Εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας είναι η Αθήνα. Η διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας πραγματοποιείται σε χώρο οριζόμενο από το Διαιτητικό Δικαστήριο.
2. Εφόσον τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει για τη γλώσσα της διαιτησίας, αυτή καθορίζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο.

 

Άρθρο 15 [Δικαιοδοσία]

1. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφαίνεται για τη δικαιοδοσία του και την ύπαρξη ή την ισχύ της συμφωνίας διαιτησίας. Για τον σκοπό αυτό, ρήτρα διαιτησίας που περιέχεται σε σύμβαση θεωρείται αυτοτελής συμφωνία. Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου ότι η σύμβαση είναι άκυρη δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ακυρότητα της διαιτητικής ρήτρας.
2. Μετά την υποβολή απάντησης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση προσφυγής στη διαιτησία δεν μπορεί να προβληθεί ένσταση έλλειψης δικαιοδοσίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η ένσταση αυτή δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι το μέρος που την προβάλλει όρισε διαιτητή ή συνέπραξε στο διορισμό του. Ένσταση ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο υπερβαίνει τα όρια της εξουσίας του προτείνεται αμέσως μόλις το σχετικό ζήτημα ανακύψει στη διαιτητική διαδικασία. Και στις δύο περιπτώσεις του παρόντος άρθρου το Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί να δεχθεί ένσταση που υποβάλλεται σε μεταγενέστερο χρόνο, αν θεωρεί δικαιολογημένη την καθυστερημένη υποβολή της.
3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφαίνεται για τις ενστάσεις της παραγράφου 2 είτε με προδικαστική απόφαση είτε με οριστική απόφαση επί της διαφοράς. Αν το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφανθεί με προδικαστική απόφαση ότι έχει δικαιοδοσία, συνεχίζεται η διαιτητική διαδικασία και εκδίδεται απόφαση επί της ουσίας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θεωρείται η προδικαστική απόφαση. Η προδικαστική αυτή απόφαση προσβάλλεται μόνο ως περιεχόμενο της απόφασης επί της ουσίας κατά τους όρους και τη διαδικασία της αγωγής ακύρωσης.

 

Άρθρο 16 [Εφαρμοστέο Δίκαιο]

1. Το Διαιτητικό Δικαστήριο εφαρμόζει του κανόνες ουσιαστικού δικαίου που επέλεξαν τα μέρη. Αν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά το αντίθετο, η παραπομπή στο δίκαιο ή δικαιικό σύστημα ενός κράτους θεωρείται ως παραπομπή στο ουσιαστικό δίκαιο και όχι στους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του κράτους αυτού.
2. Αν τα μέρη δεν πρόβλεψαν σχετικά, το Διαιτητικό Δικαστήριο εφαρμόζει το ουσιαστικό δίκαιο που καθορίζεται από τον κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τον οποίο το Διαιτητικό Δικαστήριο θεωρεί ότι αρμόζει περισσότερο στη συγκεκριμένη υπόθεση.
3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο κρίνει κατά δίκαιη κρίση (ως amiable compositeur) μόνο στην περίπτωση που τα μέρη το έχουν ρητά εξουσιοδοτήσει προς τούτο.
4. Σε κάθε περίπτωση το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφασίζει με βάση τους όρους της σύμβασης και αφού λάβει υπόψη τις εμπορικές και εν γένει συναλλακτικές συνήθειες που αρμόζουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

Άρθρο 17 [Εκπροσώπηση των μερών]

Τα διάδικα μέρη μπορούν να παρίστανται στη διαιτητική διαδικασία αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους ή νομικούς παραστάτες της επιλογής τους, τα έξοδα των οποίων καλύπτονται αποκλειστικά από τα μέρη.

 

Άρθρο 18 [Έναρξη της διαιτησίας – Αίτηση, απάντηση, ανταγωγή]

1. Η διαιτητική διαδικασία αρχίζει με την επίδοση της αίτησης προσφυγής σε διαιτησία στο αντίδικο μέρος.
2. Η αίτηση του προσφεύγοντος κατατίθεται στην Έδρα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα) και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία των διαδίκων με τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, fax,E-mail),
β) Τη συμφωνία περί διαιτησίας σε επικυρωμένο αντίγραφο,
γ) Το αίτημα κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο,
δ) Περιγραφή των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται το αίτημα της αίτησης,
ε) Αναφορά του αποδεικτικού υλικού ή των αποδείξεων εν γένει. Εφόσον πρόκειται για έγγραφες αποδείξεις αυτές κατατίθενται σε επικυρωμένα αντίγραφα,
στ) Χρηματική αποτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς,
ζ) Πρόταση για τον ορισμό διαιτητή, εφόσον δεν πρόκειται για μονομελές δικαστήριο,
η) Ορισμό αντικλήτου στο Νομό Αττικής και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, fax, E-mail).
θ) Πληρεξούσιο έγγραφο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το οποίο νομιμοποιεί το δικηγόρο - νομικό παραστάτη.
3. Η αίτηση προσφυγής στη διαιτησία υποβάλλεται από τον προσφεύγοντα σε τρία (3) αντίγραφα, εφόσον πρόκειται για μονομελές Διαιτητικό Δικαστήριο και σε πέντε (5) αντίγραφα, εφόσον πρόκειται για τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο.
4. Εφόσον η αίτηση προσφυγής στη διαιτησία είναι ελλιπής ή εσφαλμένη, η Γραμματεία Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ δύναται να θέσει στον προσφεύγοντα εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση ή διόρθωση της αρχικής αίτησης.
5. Η αίτηση προσφυγής σε διαιτησία επιδίδεται άμεσα στο έτερο μέρος με έναν από τους τρόπους του άρθρου 3 παρ. 2, μόνο εφόσον καταβληθεί προηγουμένως: α) το παράβολο διαδικασίας του άρθρου 28 παρ. 1 και β) η προκαταβολή του άρθρου 31 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.
6. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης προσφυγής σε διαιτησία, ο καθού δύναται να απαντήσει στις αιτιάσεις του προσφεύγοντος ή να υποβάλλει ανταγωγή, το περιεχόμενο των οποίων (απάντησης ή ανταγωγής) πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ορισθέντα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
7. Με την κατάθεση της απάντησης / ανταγωγής, ο καθού υποχρεούται να καταβάλει το παράβολο διαδικασίας του άρθρου 28.

 

Άρθρο 19 [Ερημοδικία]

1. Εφόσον ο καθού η αίτηση δεν απαντήσει εντός της τασσόμενης από την παρ. 6 του άρθρου 18 προθεσμίας, το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται να συνεχίσει απρόσκοπτα τη διαιτητική διαδικασία.
2. Εφόσον κάποιο από τα μέρη, ενώ έχει κληθεί σε ακρόαση ή έχει κληθεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση αυτή, το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται να συνεχίσει τη διαδικασία και να εκδώσει την απόφασή του με βάση τα υφιστάμενα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται να αποφανθεί κατά την εύλογη κρίση του αν η ερημοδικία είναι αιτιολογημένη ή όχι.
4. Το μέρος που αρνείται ή παραλείπει να συμμετάσχει στη διαιτητική διαδικασία, ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση πλήρως για την πορεία και την εξέλιξη της διαδικασίας μέσα από την γνωστοποίηση όλων των εγγράφων της, όπως λ.χ. τις μη οριστικές αποφάσεις, τις ανακοινώσεις, τις κλήσεις κ.λπ.

 

Άρθρο 20 [Ακροαματική διαδικασία]

1. Το Διαιτητικό Δικαστήριο διατάσσει ακροαματική συζήτηση αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος ενός εκ των διαδίκων, μόνο εφόσον τούτο καθίσταται σκόπιμο και αναγκαίο για την επίλυση της διαφοράς.
2. Τα μέρη ενημερώνονται για την επ’ ακροατηρίου συζήτηση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της ακρόασης.
3. Τα μέρη δύνανται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στις ακροάσεις ή, εφόσον το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν έχει διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους, μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων ή των νομικών παραστατών τους.
4. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει πόσοι μάρτυρες θα εξεταστούν στην ακροαματική διαδικασία και παρέχει σε κάθε μέρος τη δυνατότητα εξέτασης ίσου αριθμού μαρτύρων. Προσδιορισθείσα ακροαματική διαδικασία δεν μπορεί να αναβληθεί παρά μόνο για σπουδαίο λόγο με αιτιολογημένη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
5. Σε όλες τις ακροάσεις τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά από τον Γραμματέα του Διαιτητικού Δικαστηρίου, τα οποία απομαγνητοφωνούνται και υπογράφονται από τον διαιτητή ή τους διαιτητές αντίστοιχα. Αντίγραφα των πρακτικών αποστέλλονται στα μέρη.

 

Άρθρο 21 [Διεξαγωγή αποδείξεων]

1. Η διεξαγωγή των αποδείξεων διατάσσεται από το διαιτητικό δικαστήριο με βάση τους ισχυρισμούς των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσκομιδή εγγράφων, την κατάθεση μαρτύρων (γραπτή ή προφορική), τη διεξαγωγή αυτοψίας, τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, καθώς και οποιαδήποτε άλλο είδος απόδειξης θεωρεί αναγκαίο και πρόσφορο για την επίλυση της διαφοράς.
3. Τα μέρη μπορούν να προσκομίσουν οποιοδήποτε κατά τη γνώμη τους πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αξιολογεί και κρίνει ελεύθερα όλα τα αποδεικτικά μέσα.
4. Η διεξαγωγή των αποδείξεων μπορεί στις περιπτώσεις των τριμελών Διαιτητικών Δικαστηρίων να ανατεθεί σε κάποιον από τους διαιτητές.

 

Άρθρο 22 [Πραγματογνωμοσύνη]

1. Αν τα μέρη δεν συμφώνησαν διαφορετικά, το Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί να ζητήσει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος μέρους, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ειδική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις τέχνης ή επιστήμης επί συγκεκριμένου αντικειμένου.
2. Ο πραγματογνώμονας παραδίδει στο Διαιτητικό Δικαστήριο την έκθεσή του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής εντολής πραγματογνωμοσύνης. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται πάντως να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες περιστάσεις και τον σύνθετο χαρακτήρα της κάθε υπόθεσης σε σχέση με την ζητηθείσα πραγματογνωμοσύνη.

 

Άρθρο 23 [Ασφαλιστικά μέτρα]

1. Το Διαιτητικό Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να διατάσσει, κατόπιν αιτήματος ενός μέρους και εφόσον τα μέρη δεν συμφώνησαν διαφορετικά, τα ασφαλιστικά μέτρα που θεωρεί αναγκαία σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς, ανεξάρτητα εάν η διαφορά υπάγεται σε εσωτερική ή διεθνή διαιτησία.
2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται να εξαρτήσει τη λήψη των εν λόγω μέτρων από την παροχή εγγυοδοσίας.

 

V. H ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Άρθρο 24 [Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου]

1. Η διαιτητική διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, εφόσον πρόκειται για τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο. Αν δεν καταστεί εφικτός ο σχηματισμός πλειοψηφίας, επειδή λ.χ. κάθε μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου ακολουθεί αποκλίνουσα γνώμη, υπερισχύει η αιτιολογημένη γνώμη του τρίτου διαιτητή (επιδιαιτητή). Η διαιτητική απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2. Η διαιτητική απόφαση συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται ιδιοχείρως από τον διαιτητή ή τους διαιτητές.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους διαιτητές αρνείται ή κωλύεται να υπογράψει την εκδοθείσα απόφαση, τότε βεβαιώνεται στη διαιτητική απόφαση η συμμετοχή του στη διαιτητική διαδικασία και γίνεται ταυτόχρονα ρητή αναφορά στην άρνηση ή στο κώλυμα της υπογραφής εκ μέρους του.

 

Άρθρο 25 [Στοιχεία διαιτητικής απόφασης]

1. Η διαιτητική απόφαση περιλαμβάνει:
α) Το ονοματεπώνυμο του διαιτητή / των διαιτητών,
β) Το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στη διαιτητική διαδικασία (διαδίκων, εκπροσώπων κ.λπ.),
γ) Τον τόπο και το χρόνο έκδοσης της διαιτητικής απόφασης,
δ) Μνεία της συμφωνίας περί διαιτησίας,
ε) Το αιτιολογικό,
στ) Το διατακτικό,
ζ) Τον οριστικό καθορισμό της αμοιβής του διαιτητή ή των διαιτητών, καθώς και τον οριστικό καθορισμό των δαπανών διαιτησίας,
η) Τις ιδιόχειρες υπογραφές του διαιτητή ή των διαιτητών.
2. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι η διαιτητική απόφαση δεν θα περιέχει αιτιολογικό, περιοριζόμενη στη μνεία της συμφωνίας περί διαιτησίας και στη διατύπωση του διατακτικού της.

 

Άρθρο 26 [Συμβιβασμός]

1. Τα μέρη έχουν την ευχέρεια, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας και πριν από την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Μετά από σχετικό αίτημα των μερών ο εν λόγω συμβιβασμός μπορεί να καταγραφεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο με τη μορφή διαιτητικής απόφασης.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει ως προς το ζήτημα των αμοιβών των διαιτητών τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 5.

 

Άρθρο 27 [Κοινοποίηση διαιτητικής απόφασης]

1. Μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης ο Γραμματέας του Διαιτητικού Δικαστηρίου κοινοποιεί αμελλητί την απόφαση στα μέρη και καταθέτει ένα αντίγραφο της απόφασης στο αρχείο διαιτητικών αποφάσεων του ΟΔΔΕΕ, ενώ καταθέτει την απόφαση στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Περιφέρειας όπου εξεδόθη, μόνο εφόσον το ζητήσει κάποιο από τα δύο μέρη ή υπάρχει συμφωνία των μερών προς τούτο.
2. Απαγορεύεται η δημοσίευση της διαιτητικής απόφασης σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη κοινή άδεια των μερών. Εφόσον επιτραπεί από τα μέρη η δημοσίευση της απόφασης στο νομικό τύπο ή αλλού, τότε αφαιρούνται υποχρεωτικά τα ονόματα των διαδίκων, των διαιτητών, των δικηγόρων που εκπροσώπησαν τους διαδίκους, καθώς και των στοιχείων εκείνων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ή να ταυτοποιήσουν τους συμμετέχοντες στη διαιτησία διαδίκους ή τη διαφορά.
3. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, ο Συντονιστής Διαιτησίας δύναται να ανακοινώνει και να δημοσιεύει σε οποιοδήποτε μέσο κρίνει πρόσφορο, στατιστικά στοιχεία και δεδομένα ως προς τις αχθείσες ενώπιον του ΟΔΔΕΕ διαιτητικές διαφορές.

 

VI. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 28 [Παράβολο Διαδικασίας]

1. Με την κατάθεση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1, ο αιτών υποχρεούται να καταβάλει στη Γραμματεία Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ παράβολο διαδικασίας όπως αυτό προκύπτει από το Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού. Το ίδιο ισχύει και για τον καθού η αίτηση βάσει του άρθρου 18 παρ. 6.
2.  Το παράβολο διαδικασίας αποδίδεται στο σύνολό του στο Επιμελητήριο, είναι δε ανεξάρτητο από την έκβαση της διαιτητικής διαδικασίας (συμβιβασμός, παραίτηση κ.λπ.), και δεν επιστρέφεται.

 

Άρθρο 29 [Αμοιβές διαιτητών]

1. Οι αμοιβές των διαιτητών υπολογίζονται ποσοστιαίως επί του ύψους του αντικειμένου της διαφοράς, βάσει του ισχύοντος κατά την έναρξη της διαδικασίας επισυναπτόμενου πίνακα αμοιβών του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού. Για τον υπολογισμό του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο το κεφάλαιο, εκτός και αν οι τόκοι ξεπερνούν το ποσό του κεφαλαίου, οπότε στην περίπτωση αυτή θα ληφθεί υπόψη το ποσό των τόκων.
2. Εφόσον το αντικείμενο της διαφορά ξεπερνά τις 250.000 Ευρώ και τα μέρη συμφωνήσουν την επίλυσή της από έναν και μόνο διαιτητή, τότε η αμοιβή του τελευταίου προκύπτει από τον πίνακα αμοιβών του Παρατήματος Ι. Η αμοιβή του εν λόγω διαιτητή μειώνεται κατά το 1/3 μόνο ως προς το υπερβάλλον ποσό που προκύπτει από την υπέρβαση του ως άνω αντικειμένου της διαφοράς.
3. Εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν δύναται να αποτιμηθεί σε χρήμα, ο Συντονιστής Διαιτησίας καθορίζει με απόφασή του το ύψος του αντικειμένου, συνεκτιμώντας κατ’ εύλογη κρίση τις ιδιαίτερες περιστάσεις και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.
4. Τα μέρη δύναται να συμφωνήσουν τον μεταξύ τους επιμερισμό και την κατανομή των αμοιβών του διαιτητή ή των διαιτητών.
5. Εφόσον δεν υφίσταται συμφωνία των μερών ως προς τις αμοιβές του διαιτητή ή των διαιτητών, αυτές βαρύνουν εξολοκλήρου τον προσφεύγοντα στη διαιτησία. Το Διαιτητικό Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας, αποκλίνοντας από το εδ. α’ της παρούσης παραγράφου και αφού λάβει υπόψη την έκβαση της διαιτητικής διαδικασίας, δύναται να επιμερίσει στη διαιτητική απόφαση τις αμοιβές του διαιτητή ή των διαιτητών, καταδικάζοντας τον καθού να καταβάλει στον αιτούντα το σύνολο ή μέρος των αμοιβών.
6. Εφόσον η διαιτητική διαδικασία δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διαιτητικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να προβεί κατά την εύλογη κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και την ένταση της απασχόλησής του, στη μείωση των αμοιβών της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
7. Εφόσον επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των μερών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας, το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται να προβεί κατά την εύλογη κρίση του στη μείωση των αμοιβών της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
8. Η αμοιβή που καταβάλλεται με βάση το αντικείμενο της διαφοράς για κάθε υπόθεση η οποία άγεται στη διαιτησία του ΟΔΔΕΕ, κατανέμεται ως εξής: α) ποσοστό 70% στον διαιτητή, εφόσον πρόκειται για μονομελές Διαιτητικό Δικαστήριο και β) ποσοστό 30% στον τρίτο διαιτητή (επιδιαιτητή) και 20% στον κάθε διαιτητή, εφόσον πρόκειται για τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο. Το εναπομείναν ποσοστό των αμοιβών αποδίδεται στο Επιμελητήριο.
9. Στις αμοιβές του διαιτητή ή των διαιτητών του Παραρτήματος Ι δεν έχει υπολογισθεί ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει εξολοκλήρου τον προσφεύγοντα στη διαιτησία, εκτός εάν υφίσταται διαφορετική συμφωνία των μερών προς τούτο ή το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφασίσει άλλως ως προς την καταβολή του. Οι αμοιβές καταβάλλονται όπου ορίσει το Επιμελητήριο.

 

Άρθρο 30 [Δαπάνες Διαιτησίας]

1. Οι λοιπές δαπάνες της διαιτησίας, πλην των αμοιβών του άρθρου 29 όπως ιδίως οι αμοιβές του Γραμματέα του Διαιτητικού Δικαστηρίου, τα μεταφορικά έξοδα και οι δαπάνες διαμονής του διαιτητή ή των διαιτητών, τα μεταφορικά έξοδα και οι αποζημιώσεις μαρτύρων, πραγματογνωμόνων, διερμηνέων, στενογράφων, τεχνικών ήχου και εικόνας, οι δαπάνες τηλεπικοινωνίας, του χώρου της διαιτησίας και της μετάφρασης των εγγράφων, οι δαπάνες επίδοσης και κοινοποίησης των κάθε είδους εγγράφων, καθορίζονται από το Διαιτητικό Δικαστήριο στη διαιτητική απόφαση.
2. Ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο στην πληρωμή του συνόλου των δαπανών διαιτησίας, όπως αυτές ορίζονται ενδεικτικά στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκτός αν υφίσταται διαφορετική συμφωνία των μερών προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται κατά την εύλογη κρίση του και λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση της διαιτητικής διαδικασίας, να επιμερίσει ποσοστιαία τις δαπάνες διαιτησίας μεταξύ των διαδίκων.

 

Άρθρο 31 [Προκαταβολή αμοιβών]

1. Ο προσφεύγων στη διαιτησία προκαταβάλλει το 30% της αμοιβής με την κατάθεση της αίτησης προσφυγής στη Γραμματεία Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ.
2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο, μετά τη συγκρότησή του, τάσσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σχετική προθεσμία καταβολής του υπολοίπου 70% της αμοιβής, ενώ δύναται να ορίσει και σχετικό αριθμό δόσεων ως προς την καταβολή του υπολοίπου.
3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τη διαιτητική διαδικασία μέχρι ο προσφεύγων να καταβάλλει το υπόλοιπο 70% της αμοιβής στο σύνολό του ή την κάθε φορά ορισθείσα δόση.
4. Εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν έχει εισέτι προσδιορισθεί ή έχει προσδιορισθεί εσφαλμένα, αρμόδιος για τον προσδιορισμό ή τη σχετική διόρθωση είναι ο Συντονιστής Διαιτησίας, ο οποίος αποστέλλει στον αιτούντα προσωρινό πίνακα με τον εκτιμώμενο συνολικό υπολογισμό των αμοιβών βάσει του Παραρτήματος Ι, τάσσοντας σχετική προθεσμία για την καταβολή του.
5. Εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν δύναται να αποτιμηθεί σε χρήμα, ο Συντονιστής Διαιτησίας καθορίζει με απόφασή του το ύψος του αντικειμένου, συνεκτιμώντας κατ’ εύλογη κρίση τις ιδιαίτερες περιστάσεις και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.
6. Μέχρι να καταβληθεί η αμοιβή της παρ. 1, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει του σχετικού πίνακα αμοιβών (Παράρτημα Ι), η διαιτητική διαδικασία αναστέλλεται.

 

Άρθρο 32 [Καταβολή δαπανών]

1. Πριν την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, το Διαιτητικό Δικαστήριο ενημερώνει τα μέρη για τις οφειλόμενες δαπάνες διαιτησίας, αποστέλλοντας τελικό πίνακα δαπανών.
2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται να αποφύγει την ανακοίνωση της απόφασης και να προβεί στην επίσχεση αυτής, καθώς και των λοιπών υποβληθέντων εγγράφων, μέχρι να εξοφληθούν πλήρως από τα μέρη οι δαπάνες διαιτησίας.
3. Αν ένα μέρος δεν καταβάλει τις αναλογούσες σε αυτό δαπάνες διαιτησίας, τότε δύναται να το πράξει το άλλο μέρος, προκειμένου να περατωθεί η διαιτητική διαδικασία. Η καταβολή του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη από το Διαιτητικό Δικαστήριο κατά τον επιμερισμό των δαπανών στο πλαίσιο της εκδοθείσας διαιτητικής απόφασης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ*

1. Εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν ξεπερνά τις 10.000 Ευρώ, η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται στα 2.000 Ευρώ
2. Για τα επόμενα 0 έως 15.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 9%
3. Για τα επόμενα 0 έως 20.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 8%
4. Για τα επόμενα 0 έως 25.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 7%
5. Για τα επόμενα 0 έως 30.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 6%
6. Για τα επόμενα 0 έως 150.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 5%
7. Για τα επόμενα 0 έως 650.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 7%
8. Για το επόμενο 0 έως 1.000.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 5%
9. Για τα επόμενα 0 έως 2.000.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 4%
10. Για τα επόμενα 0 έως 3.000.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 2%
11. Για τα επόμενα 0 έως 5.000.000 Ευρώ η αμοιβή υπολογίζεται με 0,5%
12. Για τα επόμενα 10.000.000 και πάνω η αμοιβή υπολογίζεται με 0,25%

*Τα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ*


Α/Α    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ    ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
1. Από 0,01 έως 25.000 Ευρώ  -  1.000 Ευρώ
2. Από 25.000,01 έως 50.000 Ευρώ  -  1.500 Ευρώ
3. Από 50.000,01 έως 100.000 Ευρώ  -  2.000 Ευρώ
4. Από 100.000,01 έως 150.000 Ευρώ  -  2.500 Ευρώ
5. Από 150.000,01 έως 250.000 Ευρώ  -  3.000 Ευρώ
6. Από 250.000,01 έως 500.000 Ευρώ  -  4.000 Ευρώ
7. Από 500.000,01 έως 1.000.000 Ευρώ  -  6.000 Ευρώ
8. Από 1.000.000,01 έως 2.000.000 Ευρώ  -  8.000 Ευρώ
9. Από 2.000.000,01 έως 5.000.000 Ευρώ  -  10.000 Ευρώ
10. Από 5.000.000,01 έως 10.000.000 Ευρώ  -  15.000 Ευρώ
11. Από 10.000.000 Euro και πέραν αυτού  -  20.000 Ευρώ

*Τα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΔΔΕΕ

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ). Οι διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας»*


*Τα μέρη δύνανται να ορίσουν στη σύμβαση απευθείας τον αριθμό των διαιτητών και τη γλώσσα της διαιτησίας προσθέτοντας κάτω από την ρήτρα διαιτησίας ΟΔΔΕΕ και τα εξής:

Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από ………………… (έναν διαιτητή ή από τρεις διαιτητές)

Το ουσιαστικό δίκαιο που εφαρμόζεται στη διαιτητική διαδικασία είναι το …………………… και η γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας τα ………………………….